top of page

Wszystkie produkty

INKOGRAFIE
INKOGRAFIE
Produkty (18)

    Regulamin sklepu internetowego dobieslawgala.com Komunikat dotyczący ochrony danych osobowych Sklep internetowy, działający pod adresem www.dobieslawgala.com prowadzony jest przez marchanda artysty Dobiesława Gały – firmę AZ ART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. przy ul. Szczęsnej 26, kod pocztowy 02-454, REGON 523930688., NIP 5223244150 AZ Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. przy ul. Szczęsnej 26, kod pocztowy 02-454, REGON 523930688., NIP 5223244150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS 0001008253, adres poczty elektronicznej: azart.agnieszka@gmail.com niniejszym informuje, iż w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. W związku z tym jako administrator informujemy, iż celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 1. Możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną i wykonania umowy której są Państwo stroną wraz z możliwością dokonania transakcji oraz płatności za zakupy – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2. Obsługi zakupów dokonanych bez rejestracji – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 3. Obsługi reklamacji – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 4. Działań analitycznych i statystycznych prowadzonych w celu poprawy jakości obsługi, analiz zachowań oraz aktywności użytkowników z możliwością poznania preferencji użytkowników, – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 5. Ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw, 6. Umożliwienie kontaktu Telefonicznego i Mailowego z klientem w celu realizacji zamówienia, bądź wyjaśnienia niejasności związanych z transakcją przez AZ Art Sp z oo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwa dane przechowywane są przez czas potrzebny do wykonania w/w celów, bądź procedury związanej bezpośrednio zawarciem transakcji. AZ Art Sp z oo., jako Administrator Państwa danych osobowych, gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Na każdym etapie dajemy Państwu możliwość rozszerzenia wiedzy i zarządzania dot. przechowywania danych osobowych po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem azart.agnieszka@gmail.com i weryfikacji przez osobę uprawnioną. Na Państwa wniosek dajemy możliwość wycofania zgody i całkowitego usunięcia danych osobowych przechowywanych przez firmę AZ Art Sp. z o.o. AZ Art Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo i pełną kontrolę w zakresie przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych. Reklamacje prosimy zgłaszać pod adresem: azart.agnieszka@gmail.com Korzystamy z usług renomowanych firm przewozowych: DPD, InPost, DHL. W zależności od zakupionego towaru, jego specyfiki, wagi, gabarytów, dostosowujemy odpowiedniego przewoźnika oraz rodzaj przesyłki. Kurierzy doręczają paczki w godzinach 8.00-16.00, doręczenie o innej porze jest tylko i wyłącznie kwestią dobrej woli kuriera doręczającego. Trasa oraz dokładna godzina doręczenia jest zależna tylko od kuriera. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 6. REKLAMACJA PRODUKTU 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU) 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Marchand artysty prowadzący Sklep Internetowy www.dobieslawgala.com szanuje potrzeby kolekcjonerów prac artysty i dba o prawa konsumenta. Zgodnie z prawem konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dobieslawgala.com prowadzony jest przez marchanda artysty Dobiesława Gały – firmę AZ ART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. przy ul. Szczęsnej 26, kod pocztowy 02-454, REGON 523930688., NIP 5223244150, adres poczty elektronicznej: azart.agnieszka@gmail.com 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego 1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 1.4. Definicje: 1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym Inkografia wykonana na podstawie jednego z reliefów artysty według wymagań określonych przez Klienta będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wraz z certyfikatem autentyczności autora z oprawą (ramą lub tzw antyramą) dobraną do pracy pod indywidualne wymagania klienta w ramach dostępnych rodzajów ram ). 1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.dobieslawgala.com 1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – marchand artysty Dobiesława Gały – firma AZ ART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. przy ul. Szczęsnej 26, kod pocztowy 02-454, REGON 523930688., NIP 5223244150 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS 0001008253, adres poczty elektronicznej: azart.agnieszka@gmail.com, 1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz w drodze indywidualnych ustaleń odnośnie doboru oprawy (ram), 1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: AZ ART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. przy ul. Szczęsnej 26, kod pocztowy 02-454, lub na adres poczty elektronicznej: azart.agnieszka@gmail.com 2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. 2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: azart.agnieszka@gmail.com lub pisemnie na adres: AZ ART Sp z oo ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, 2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari – w wersjach oferowanych aktualnie przez producentów ww przeglądarek; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego: 2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać 2.4.2. pisemnie na adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa 2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: azart.agnieszka@gmail.com 2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień 3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą . 3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym – tylko po indywidualnych ustaleniach. 4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 4.1.3.1. Bank: ING Bank Slaski S.A. 4.1.3.2. Nr rachunku IBAN: PL 72 1050 1025 1000 0090 8190 7033 4.1.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest STRIP oraz WIX. 4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Stripe, 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080 4.2. Termin płatności: 4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są doliczane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 5.3. Sprzedawca nie udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 5.3.1. Przesyłka kurierska, 5.3.2. Odbiór osobisty dostępny w Warszawie tylko i wyłącznie po umówieniu miejsca i terminu w Dni Robocze 5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 3 dni robocze dla inkografii bez oprawy oraz do 7 dni roboczych od momentu ustalenia sposobu oprawy dla inkografii w oprawie. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży dla inkografii bez oprawy; natomiast dla prac w oprawie - od dnia wyrażenia zgody na uzgodniony sposób oprawy inkografii. 5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: 5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 6. REKLAMACJA PRODUKTU 6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru ”. 6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: 6.3.1. pisemnie na adres: AZ ART Sp z oo ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa; 6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: azart.agnieszka@gmail.com 6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: AZ ART Sp z oo ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa. 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - NIE OBOWIĄZUJE 8.1. Zakupionej inkografii nie można zwrócić, ponieważ każda zamówiona inkografia jest przygotowywana przez artystę indywidualnie. Inkografie są drukowane zgodnie ze specyfikacją Klienta wskazaną przy dokonywaniu zamówienia (wybór formatu i ewentualnej oprawy uzgadnianej według indywidulanych oczekiwań Klienta ), dlatego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dokonania zakupu przez Internet nie ma zastosowania. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 9.2. Zmiana Regulaminu: 9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 10.2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

    bottom of page